=

Gratis offertes vergelijken

=

Specialistisch advies

=

Bespaar met verduurzamen

=

Binnen 24 u je offerte in huis

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Partijen binnen de overeenkomst

De verkopende partij: Collectief Duurzaam handelen onder de naam Collectief Duurzaam, gevestigd te Goor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nr. 85337188. In deze voorwaarden wordt de verkopende partij ‘Collectief Duurzaam’ genoemd.
De kopende partij: is een persoon of bedrijf die tegen betaling producten en/of diensten afneemt bij Collectief Duurzaam. In deze voorwaarden wordt de kopende partij de ‘opdrachtgever’ genoemd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – alle
overeenkomsten, offertes en aanbiedingen die betrekking hebben op door Collectief Duurzaam te leveren producten en/of diensten. Deze voorwaarden worden meegestuurd met dergelijke overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen via www.collectief-duurzaam.nl/algemenevoorwaarden.
2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Definities

1. Collectief Duurzaam. Dat zijn wij, de verkopende partij.
2. Opdrachtgever. Dat ben jij, de kopende partij.
3. Offerte. Ons aanbod, schriftelijk of digitaal, waarin de producten en/of diensten, de prijs en aantallen, en eventuele bijzonderheden staan beschreven.
4. Opdracht/overeenkomst. Het document, inclusief deze algemene voorwaarden, dat door opdrachtgevers is ondertekend en door ons in opdracht is genomen.
5. Project. Al het werk dat wij voor opdrachtgevers uitvoeren of laten uitvoeren op basis van onze overeenkomst.
6. Leveranciers/partners. Iedere derde partij die in opdracht van Collectief Duurzaam, ten behoeve van het project, werkzaamheden uitvoert.

Artikel 4. Ongeldige bepalingen

Als onze overeenkomst bepalingen bevat die wettelijk niet houdbaar zijn dan worden deze vervangen door de meest vergelijkbare bepalingen die wel wettelijk houdbaar zijn.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling informatie, tekeningen, digitale bestanden en dergelijke

Opdrachtgevers dienen alle benodigde gegevens, documenten, tekeningen, berekeningen, etc. aan Collectief Duurzaam ter beschikking te stellen en staan daarbij in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Dit is voor ons noodzakelijk voor het doen van een correcte offerte.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Collectief Duurzaam helpt haar klanten in het duurzaam wonen. Dit doet Collectief Duurzaam in samenwerking met haar (kennis)leveranciers. Doel is om de klant te ontzorgen, waarbij Collectief Duurzaam als hoofdaannemer optreedt in het verduurzamingsproject van de klant. De nadruk ligt hierbij op adviseren, inspecteren en aanbieden/verkopen van losse producten/diensten of gebundeld als pakketten voor het verantwoord en duurzaam wonen. Hierbij is Collectief Duurzaam gerechtigd een deel van, of de gehele opdracht, te laten uitvoeren door leveranciers, installateurs of derden. Desbetreffende derde partijen worden gekozen door Collectief Duurzaam, die op haar beurt waar mogelijk rekening houdt met voorkeuren van de opdrachtgever.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever tijdens de uitvoering

1. De opdrachtgever staat Collectief Duurzaam toe tijdens, en ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, zonder vergoeding gebruik te maken van gas, water en stroom of overige faciliteiten die benodigd zijn bij het verduurzamen van de woning.
2. Als een vergunning nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, dan is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deze vergunning. Er wordt vanuit gegaan door Collectief Duurzaam dat bij de uitvoering van de opdracht de eventuele vereiste vergunningen geregeld zijn. Indien er geen vergunning is dan zijn de gevolgen hiervan voor de opdrachtgever. Er kan dan geen aanspraak gedaan worden op Collectief Duurzaam.
3. Om de opdracht uit te kunnen voeren in de woning en/of het gebouw, wordt van de opdrachtgever verwacht dat instructies van Collectief Duurzaam of leveranciers die voor de desbetreffende opdrachtgever gelden, opgevolgd worden. Zowel ter voorbereiding op, als tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de woning en/of het gebouw.
4. Er wordt verwacht van de opdrachtgever dat deze meewerkt op het geplande moment voor oplevering van de opdracht. Dit moment kan enkel met een gegronde reden uitgesteld worden. Weigering van het geplande moment van oplevering zonder gegronde reden is niet geldig en dus zal de opdracht alsnog plaatsvinden op het door Collectief Duurzaam geplande moment.

Artikel 8. Verplichtingen Collectief Duurzaam

1. Collectief Duurzaam verplicht zich om iedere vorm van schade tijdens de uitvoering van opdrachten redelijkerwijs te voorkomen of te beperken.
2. Collectief Duurzaam verplicht zich om zich ervoor in te spannen dat leveranciers verzekerd zijn.
3. Collectief Duurzaam verplicht zich om onvoorziene omstandigheden die werkzaamheden tijdens de uitvoering onmogelijk dan wel duurder maken aan de opdrachtgever te melden. Mogelijk volgt er overleg over eventuele financiële consequenties. Dit kan resulteren in een meer- of minderprijs, zie Artikel 11.

Artikel 9. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes die door Collectief Duurzaam aan opdrachtgevers worden aangeboden zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders staat aangegeven. Een offerte vervalt indien hetgeen waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De geldigheidsduur van de offerte is 30 dagen.
2. Collectief Duurzaam kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevatten.
3. Een overeenkomst tussen Collectief Duurzaam en de opdrachtgever komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod door de opdrachtgever Collectief Duurzaam heeft bereikt. Met deze acceptatie geeft de opdrachtgever blijk van vereniging met de toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Collectief Duurzaam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn en oplevering

1. Na het sluiten van de overeenkomst zal er een startdatum en uitvoeringstermijn besproken worden tussen Collectief Duurzaam en de opdrachtgever, of tussen de onderaannemer van Collectief Duurzaam en de opdrachtgever.
2. Als door overmacht of omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Collectief Duurzaam te wijten zijn vertraging optreedt, dan is Collectief Duurzaam gerechtigd de opleverdatum uit te stellen. Dit zal in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. De oplevertermijn wordt verlengd met de periode waarin Collectief Duurzaam of één van haar betrokken partners geen werkzaamheden kan verrichten. Deze verlenging is context gebonden en zal dus per individuele zaak bepaald worden.
3. Indien de werkelijke leveringstermijn de aangegeven termijn overschrijdt, kan Collectief Duurzaam niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele ontstane schade. De overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigt op geen enkele wijze annulering of ontbinding van de overeenkomst. Bij
overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Collectief Duurzaam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Collectief Duurzaam dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Mocht het voorkomen dat een opdracht in fases opgeleverd dient te worden, dan zal dit in de
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Vormen hiervan zijn email, offerte, projectvoorstel.
5. De opdrachtgever kan tot 14 dagen voor de start van de uitvoering een schriftelijk verzoek bij Collectief Duurzaam neerleggen voor verplaatsing van de uitvoeringsdatum. Wordt het schriftelijke verzoek later dan 14 dagen voor de uitvoering ingediend, dan mag Collectief Duurzaam hiervoor kosten in rekening brengen, tenzij de opdrachtgever te maken heeft met overmacht of andere gegronde redenen of omstandigheden.

Artikel 11. Prijzen, betaling en meer- of minderprijs

1. De prijzen vermeldt op de offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw, tenzij de prijzen als inclusief btw zijn vermeld.
2. Als er een reële kans bestaat dat de overeengekomen prijs meer dan 10% hoger zal uitvallen, dan dient Collectief Duurzaam de opdrachtgever hierover tijdig te informeren. De opdrachtgever is dan gerechtigd om de verstrekte opdracht aan te passen of in te trekken.
3. De betalingstermijn die Collectief Duurzaam hanteert is 14 dagen, tenzij er tussen Collectief Duurzaam en de opdrachtgever anders is afgesproken en dit daarbij ook schriftelijk is vastgelegd.
4. Wanneer Collectief Duurzaam leverancier is van een product of dienst, hanteert Collectief Duurzaam standaard een 40% aanbetaling van het offertebedrag bij opdrachten met een totaalbedrag van €10.000,- exclusief btw of hoger. Deze aanbetaling zal in rekening worden gebracht bij opdracht (acceptatie van het aanbod). De werkzaamheden worden gestart nadat deze aanbetaling is ontvangen. Na de uitvoering (datum van uitvoer) wordt per product de resterende 60% van het offertebedrag in rekening gebracht. Afgeweken wordt er van de standaard wanneer er bijvoorbeeld vooraf geïnvesteerd dient te worden in materialen/producten die op maat of specifiek worden besteld voor de opdrachtgever. Dit geldt onder andere voor onderstaande producten/diensten:
• Kunststof kozijnen: 30% aanbetaling, 60% bij aanvang montage 10% na oplevering
Afgeweken wordt er ook bij grotere projecten. Voorbeeld hiervan zijn VvE’s die worden verduurzaamd. Hier zal te allen tijde een bijlage omtrent de betalingsvoorwaarden worden meegenomen bij de offerte. Hierop staat voor dit specifieke project hoe en in welke fases de betalingen zullen plaatsvinden.
5. Opschuiven van de opdracht door de opdrachtgever geeft Collectief Duurzaam het recht een meerprijs te berekenen die in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld.
6. De bedragen die zijn weergegeven in de offertes zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijzigingen plaatsvinden, is Collectief Duurzaam gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen. Indien overgegaan wordt tot een verhoging die meer dan 10% bedraagt van het totale overeengekomen bedrag, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 8 dagen, nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden.

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van overeenkomst

1. Collectief Duurzaam is bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien:
– de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst, Collectief Duurzaam ter kennis gekomen is dat bepaalde
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen
niet zal nakomen;
– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
– door vertraging door de opdrachtgever niet langer van Collectief Duurzaam kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk wordt of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
van Collectief Duurzaam kan worden gevergd.
2. Het opschuiven van de levertijd voor een periode van meer dan vijf maanden zal worden aangemerkt als het annuleren van de opdracht.
3. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na het accepteren van het aanbod. Collectief Duurzaam kan hier geen annuleringskosten voor in rekening brengen.
4. Bij annulering van opdrachten ná 7 dagen zal de opdrachtgever 20% van het orderbedrag als zijnde
annuleringskosten verschuldigd zijn aan Collectief Duurzaam.
5. Collectief Duurzaam is op geen enkele manier verplicht naar de opdrachtgever toe schadevergoeding dan wel onkosten te betalen, terwijl de opdrachtgever bij wanprestatie wel tot schadevergoeding of het betalen van onkosten is verplicht.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Collectief Duurzaam, zal Collectief Duurzaam in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, mits de opzegging niet aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds beëindigen aan Collectief Duurzaam is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Collectief Duurzaam zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten betreffende de omvang van deze kosten. De opdrachtgever dient deze kosten binnen de daarvoor door Collectief Duurzaam genoemde termijn te voldoen, tenzij Collectief Duurzaam anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Collectief Duurzaam vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren. Dit zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Collectief Duurzaam op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Collectief Duurzaam is niet aansprakelijk voor gevolgschade, windschade en waterschade, die door of tijdens het project is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.
2. Collectief Duurzaam zal nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan haar verzekering dekt voor het specifieke schadegeval, dan wel, in het geval dat dit bedrag hoger is, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte staat vermeld.
3. Indien schade is ontstaan door een fout van een leverancier of een andere partij die door Collectief Duurzaam is ingeschakeld, dan zal Collectief Duurzaam zich ten volle in
spannen om de schade te verhalen bij die specifieke partij voor de opdrachtgever.
4. Collectief Duurzaam is nimmer aansprakelijk voor stagnatieschade, bedrijfsschade, immateriële schade, of wat voor gevolgschade dan ook.
5. Collectief Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit instructies die de opdrachtgever zelf heeft gegeven, of voor schade aan materialen en/of hulpmiddelen die de opdrachtgever zelf aan Collectief Duurzaam of haar leverancier ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 14. Garantie

1. De garanties die wij leveren op diensten en producten overschrijden nooit de garanties die door onze leveranciers worden gehanteerd. In de offerte geven wij je een overzicht van onze gehanteerde garanties.
2. Als opdrachtgever een beroep wil doen op garantie, dan moet de originele factuur getoond worden.

Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
– Vertraging tijdens de uitvoering vanwege weersomstandigheden die het voor Collectief Duurzaam en/of haar partners niet mogelijk maken om het overeengekomen eindresultaat te bewerkstelligen;
– Onvoorziene vertraging betreffende product-gerelateerde dan wel personeel-gerelateerde zaken
bij de toeleveranciers, installateurs of derden waarvan Collectief Duurzaam afhankelijk is voor
uitvoering van opdrachten;
– Vertraging en/of problemen bij de uitvoering van opdrachten als gevolg van
overheidsmaatregelen, die op het moment van aangaan van de overeenkomst niet van kracht
waren en niet voorzienbaar waren voor Collectief Duurzaam.
– Alle overige van buitenkomende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Collectief Duurzaam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Collectief Duurzaam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Collectief Duurzaam is op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van overmacht of als gevolg van gebrekkige
medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
3. Gedurende de periode van overmacht is Collectief Duurzaam gerechtigd verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide
partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
4. In geval van overmacht is Collectief Duurzaam in geen enkel geval verplicht tot betaling van enige
schadevergoeding.

Artikel 16. Gegevensbescherming

1. Collectief Duurzaam zal alle persoonsgegevens die door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld
zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de algemene
verordening gegevensbescherming behandelen.
2. Collectief Duurzaam is naar aanleiding van Artikel 16, Lid 1 verplicht de persoonsgegevens van de
opdrachtgever geheim te houden tegenover derden, tenzij het verstrekken hiervan noodzakelijk is voor
de uitvoering van de opdracht of anders is vastgelegd met de opdrachtgever.

Artikel 17. Ter beschikkingstelling relevante informatie, tekeningen en dergelijke

De opdrachtgever dient voor de uitvoering van een opdracht alle relevante informatie (voor zover
aanwezig) zoals documenten, contracten, gegevens, tekeningen en dergelijke, aan Collectief Duurzaam ter beschikking te stellen en in te staan voor de juistheid en volledigheid hiervan. Op basis van deze
informatie kan Collectief Duurzaam een correct en volledig aanbod doen aan haar opdrachtgevers.

Artikel 18. Klachten

1. Klachten van opdrachtgevers zullen in alle gevallen serieus genomen worden door Collectief Duurzaam. Collectief Duurzaam treedt in gesprek met desbetreffende opdrachtgever over de oorzaak en aard van de klacht en zal hierbij op een redelijke en minnelijke manier naar een oplossing zoeken. Klachten kunnen
verschillend zijn van aard en dienen dus ook per afzonderlijke situatie bekeken te worden, met een
bijpassende oplossing als gevolg.
2. Collectief Duurzaam hoopt in geval van klachten tezamen met de opdrachtgever het conflict op te lossen. Indien de klacht aanhoudt ondanks verscheidene aangedragen oplossingen door Collectief Duurzaam, dan is Artikel 19 van kracht.

Artikel 19. Rechtskeuze

Indien er onverhoopt klachten ontstaan vanuit de opdrachtgever die niet opgelost kunnen worden door middel van de in Artikel 18 benoemde klachtenafhandeling van Collectief Duurzaam, dan dient de opdrachtgever dit voor te leggen aan de Rechtbank Oost-Nederland. De rechtbank zal in alle gevallen beslissingen nemen naar het Nederlands recht. Dit recht geldt eveneens voor opdrachtgevers die buiten Nederland wonen. In dat geval is het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) dan ook niet van toepassing.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig?

Neem contact op met ons gespecialiseerde team. We adviseren je graag!

Inhoud